Obchodní podmínky

 
1. Smluvní strany
Prodávající - dodavatel
a
Kupující - zákazník 

2. Předmět koupě
Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím el. obchodu 

3. Cena zboží
Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách el. obchodu a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky. 

4. Platební podmínky
Objednané zboží je hrazeno: a) dobírkou- při převzetí dodávky zboží b) převodem z účtu- po vystavení faktury- po zaplacení bude zboží odesláno c) hotově, při osobním převzetí na prodejně d) jiným způsobem- po dohodě s dodavatelem. 

5. Dodací podmínky, způsob dodání
Dodací doba je většinou maximálně týden od objednání, pokud se obě strany nedohodly jinak. Dekorace, které jsou skladem a na dobírku se odesílají hned druhý den. Pokud je objednávka převodem, tak po připsání platby.
Vinylová fotopozadí se vzorem se po přijetí objednávky zadávají do tisku, který trvá cca 2-3 dny, poté se  balí a odesílají. Pokud je s nějakým zbožím problém, zákazníka neprodleně informujeme. U zboží, které se vyrábí
nebo je na objednávku je doba dodání vyznačená a bývá to 1 až 2 týdny.
Dopravu zboží provede dopravní společnost nebo prodávající na místo dodání určené kupujícím v objednávce. 

6. Záruční lhůta
Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku. 

7. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy
Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 40/1964 Sb., § 53.

Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí. Zboží musí být originálně zabalené, kompletní, nepoškozené. V tomto případě se zákazníkovi vrací pouze částka za zboží, nikoliv za náklady vynaložené na dopravu.

Obrázky u některého zboží mohou mít pouze ilustrační charakter, barvy nemusí přesně odpovídat fotografii. Pokud je u zboží možnost více barevných kombinací, upřesněte svůj požadavek do poznámky k objednávce.

Podmínky ochrany osobních údajů GDPR - Zpracovatelská smlouva 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jaroslava Ducháčková, Vodní 686, 345 06 Kdyně (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Jaroslava Ducháčková, email: eshop@todo.cz 
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence: Jaroslava Ducháčková, Vodní 686, 345 06 Kdyně


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 


IV. Doba uchovávání údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (Info-SERVIS Czech Republic) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře uživatel potvrzuje, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.5.2018. 
VYBRAT KATEGORII
+420 602 440 112 (otevřeno e-shop Po - Ne 00:00 - 24:00)

0 kusů / 0
Nejčastější otázky a odpovědi
Máte dotaz? Podívejte na již zodpovězené dotazy
+420 602 440 112
zákaznická podpora (Po-Pá, 9-17h)